http://www.pepsyna.pl/ 2005-01-01 monthly 0.8
Wytwornice piany
Wytworzona w urządzeniu piana służy do mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym oraz utrzymania w czystości pomieszczeń produkcyjnych w zakładach mięsnych, mleczarniach, browarach itp.
Wytwornica piany składa się ze zbiornika ciśnieniowego, wykonanego ze stali kwasoodpornej, umieszczonego na kółkach jezdnych z otworem zalewowym umieszczonym centralnie na górnej dennicy. Z górnej dennicy wyprowadzone są dwa króćce, do których podłączona jest armatura doprowadzająca do zbiornika sprężone powietrze z zewnętrznego źródła (np. kompresora lub sieci sprężonego powietrza), oraz wyprowadzająca ze zbiornika czynnik myjący, który wraz ze sprężonym powietrzem tworzy pianę myjącą.
Wyposażenie:
zbiornik na konstrukcji jezdnej o pojemności 20 l, 40 l i 80 l  lanca standardowa z dyszą do wytwarzania piany  przewód do roztworu myjącego o długości 10 mb.  przewód do sprężonego powietrza, o długości 10 mb.
Uwaga: W opcji dodatkowej istnieje możliwość zamontowania przewodów dłuższych.

Wytwornica piany o pojemności 80l
Wytwornica piany 80l

Wytwornica piany o pojemności 40l
Wytwornica piany 40l

Wytwornica piany o pojemności 20l
Wytwornica piany 20l

PIANOWA TECHNIKA MYCIA
Nieusunięte pozostałości produkcyjne w zakładach przemysłu spożywczego, będąc pożywką dla mikroorganizmów, mogą być źródłem zakażeń biologicznych. Mogą także być źródłem skażeń substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, jakie powstają w wyniku procesów rozkładu tych pozostałości (utlenianie, hydroliza, piroliza). Z tych względów procesy usuwania zabrudzeń w zakładach przemysłu spożywczego mają na celu głównie utrzymanie należytego stanu higieny, zarówno urządzeń technologicznych, jak i pomieszczeń produkcyjnych. Cel ten jest realizowany poprzez łączne stosowanie procesów czyszczenia mechanicznego, mycia i dezynfekcji.
W zakładach przemysłu spożywczego coraz większego znaczenia nabiera mycie metodą pianową (mycie połączone z dezynfekcją lub dezynfekcja). Dla jego przeprowadzenia konieczne jest dysponowanie:
środkiem myjącym przeznaczonym do mycia pianowego (myjąco-dezynfekcyjnym lub dezynfekcyjnym)  wytwornicą piany  dostępem do sprężonego powietrza i wody zdatnej do picia
ETAPY MYCIA METODĄ PIANOWĄ:
Etap I
Przepłukanie mytych powierzchni wodą zdatną do picia o ciśnieniu do 30 atm dla usunięcia grubych i łatwo usuwalnych zanieczyszcze
ń.
W przypadku zanieczyszcze
ń z dużą zawartością tłuszczu stosować wodę o temperaturze topnienia tłuszczu (ok. 60oC).
W przypadku płukania powierzchni pionowych i skośnych strumie
ń wody prowadzić od góry do dołu - rys.1.
Etap II
Nałożenie równomiernej warstwy piany środka myjącego otrzymywanej z wytwornicy piany. Odległość dyszy lancy od oczyszczanej powierzchni powinna być nie mniejsza niż 0,5 m.
W przypadku powierzchni pionowych i skośnych pianę nakładać od dołu do góry - rys.2.
Etap III
Pozostawienie piany na okres 10 - 20 min na mytych powierzchniach.
Etap IV
Spłukanie mytych powierzchni strumieniem wody zdatnej do picia o ciśnieniu 5 - 30 atm.
W przypadku powierzchni pionowych i skośnych płukanie prowadzić od góry do dołu - rys.1.

Rys.2 Schemat ruchu strumienia wody podczas nakładania na powierzchnie pionowe i skośne
Rysunek 2

Rys.1 Schemat ruchu strumienia piany podczas płukania
Rysunek 1

WPŁYW TEMPERATURY NA SKUTECZNOŚĆ MYCIA PIANOWEGO
Czynnikiem znacznie wpływającym na skuteczność mycia jest temperatura, w jakiej odbywa się proces mycia. Wyższa temperatura ułatwia odmywanie zabrudzeń.
Podwyższenie temperatury mycia pianowego można osiągnąć poprzez:
ogrzanie mytych powierzchni (np. wewnętrzne powierzchnie komór wędzarniczych, frytkownic, kotłów warzelnych itp.)  stosowanie ogrzanej wody do płukania wstępnego i spłukiwania piany. Przy zabrudzeniach tłuszczowych wskazanym jest, aby temperatura tej wody była wyższa od temperatury topnienia tłuszczów (np. w zakładach przetwórstwa mięsnego temperatura wody do płukania powinna być nie niższa niż 60oC)  stosowanie podgrzanych roztworów środków myjących (tzn. sporządzonych z koncentratu i podgrzanej wody)
ZALETY MYCIA METODĄ PIANOWĄ:
Ekonomiczność
Z 2 kg skoncentrowanego środka myjącego, 48 dm3 wody i 450 dm3 powietrza można wytworzyć 500 dm3 piany. Taka ilość piany wystarcza na pokrycie ok. 100 m2 powierzchni warstwą piany o grubości 0,5 cm.
Ekologiczność
Mały jednostkowy rozchód środków myjących oznacza małą zawartość środków powierzchniowo czynnych i wspomagających w powstających ściekach.
Skuteczność i efektywność
wynikająca z przedłużonego czasu kontaktu środka myjącego (myjąco-dezynfekcyjnego lub dezynfekcyjnego) z zabrudzeniami. Jest to łatwe do zauważenia zwłaszcza na powierzchniach pionowych i skośnych. Niespieniona ciecz szybko spływa z takich powierzchni. Natomiast odpowiednio stabilna piana "przykleja się" do nich, uwalniając stopniowo nowe porcje roztworu myjącego. W ten sposób przy myciu pianowym powierzchnia pokryta jest przez dłuższy czas ciągłym, stale odnawianym filmem roztworu myjącego.
Dokładność
Dzięki łatwości wzrokowego rozróżnienia powierzchni poddanych działaniu piany lub wymagających spłukania, nie istnieje możliwość niestarannego i niedokładnego przeprowadzenia procesu mycia.
Brak niszczącego działania mechanicznego
Z uwagi na stosowane niskie ciśnienie (4 - 6 atm) strumie
ń piany nie oddziałuje niekorzystnie mechanicznie na myte podłoże, jak ma to miejsce podczas mycia wysokociśnieniowego.
Mała uciążliwość
dla osób myjących związana z małą (w porównaniu do mycia wysokociśnieniowego) siłą odrzutu lancy i niewielką hałaśliwością pracy całego urządzenia.
Praktycznie pomijalne tworzenie się aerozolu,
zarówno środka myjącego, jak i usuwanego zabrudzenia. Aerozole te, tworzące się szczególnie efektywnie podczas mycia wysokociśnieniowego, przemieszczają się w sposób niekontrolowany. Mogą oddziaływać niekorzystnie na pracowników i instalacje produkcyjne. Mogą też być przyczyną wtórnych skaże
ń i zakażeń. Przy pianowej metodzie mycia takie zagrożenia nie występują.
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
mycie (mycie połączone z dezynfekcją, dezynfekcja) ścian i sufitów pomieszczeń produkcyjnych, inwentarskich i magazynowych  mycie (mycie połączone z dezynfekcją, dezynfekcja) instalacji i urządzeń produkcyjnych komór wędzarniczych, frytkownic, transporterów taśmowych i łańcuchowych itp.  mycie elewacji budynków  mycie środków transportu (wagonów i parowozów, samochodów, cystern itp.)  odtłuszczanie powierzchni dużych konstrukcji metalowych przed malowaniem (zbiorników, rurociągów, konstrukcji ażurowych itp.)
POWRÓT DO WYBORU
STRONA GŁÓWNA
do góry
gastronomia
przemysł mięsny
przemysł mleczarski
przemysł napojowy
przetwórstwo owoców i warzyw 
rolnictwo